Bài tập 1

Cho 2 số nguyên A và B. Hãy tính tổng A+B.

Code mẫu:

a = int(input())
b = int(input())

print(a + b)

Python (Interactive)


Result